,1984.

http://keep4u.ru/imgs/s/071203/c2/c2936c2691e5da1526.jpg

http://keep4u.ru/imgs/s/071203/de/de45db693fa2a9c7c6.jpg